Amerikan Ekonomisinin Ana Hatları (ABD Karma Ekonomisi)

Amerika Birleşik Devletleri mineral kaynakları, yer altı kaynakları ve verimli çiftlik toprağı bakımından zengindir ve ılıman bir iklime maliktir. Ayrıca hem Atlantik hem de Pasifik Okyanuslarında ve ayrıca Meksika Körfezi’nde geniş kıyı şeridine sahiptir. Bu geniş su yolları, yıllar içinde ülkenin ekonomik büyümesini şekillendirmeye yardımcı olur. Bu yazıda “Amerikan ekonomisinin 20. yüzyılda şekillenmiş ana hatları ele alınacak” ve “ABD’nin karma ekonomiye sahip bir ülke olduğu” ortaya konulacaktır.

Amerikan Karma Ekonomisi

Amerika Birleşik Devletleri özünde karma bir ekonomidir nitekim özel sektöre ait işletmeler ve hükümet önemli roller oynar. Gerçekten de, Amerikan ekonomik tarihinin en kalıcı tartışmalarından bazıları, kamu ve özel sektörün göreli rollerine odaklanmaktadır. Temel olarak Amerikan serbest girişim sistemi özel mülkiyeti vurgular. Özel işletmeler çoğu mal ve hizmeti üretir ve ülkenin toplam ekonomik çıktısının neredeyse üçte ikisi kişisel kullanım için bireylere gider (geri kalan üçte biri devlet ve iş dünyası tarafından satın alınır).

Amerikan Ekonomisinde Devletin Sorumlu Olduğu Alanlar

Bununla birlikte, serbest girişimin sınırları vardır. Amerika sistemi her zaman bazı hizmetlerin özel teşebbüsten ziyade kamu tarafından daha iyi yerine getirildiğine inanmışlardır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet, adaletin idaresinden, eğitimden (birçok özel okul ve eğitim merkezi olmasına rağmen), yol sisteminden, sosyal istatistik raporlamasından ve ulusal savunmadan birincil derecede sorumludur.

1) Fiyatlara Müdahaleler

Ayrıca, fiyat sisteminin çalışmadığı durumları düzeltmek için hükümetten sık sık ekonomiye müdahale etmesi istenir. Örneğin, “doğal tekelleri” düzenler ve piyasa güçlerini aşabilecek kadar güçlü hale gelen diğer işletme birleşmelerini kontrol etmek veya bozmak için antitröst yasalarını kullanır.

2) Sosyal Yardımlar, Teşvik ve Krediler

Hükümet ayrıca piyasa güçlerinin ulaşamayacağı sorunları da ele alır. Özel hayatlarında sorunlarla karşılaştıklarından veya ekonomik çalkantılar sonucu işlerini kaybettiklerinden geçimini sağlayamayan kişilere sosyal yardım ve işsizlik yardımı sağlar; yaşlılar ve yoksulluk içinde yaşayanlar için tıbbi bakım masraflarının çoğunu öder; hava ve su kirliliğini sınırlamak için özel sektörü düzenler; doğal afetler sonucu zarar gören kişilere düşük maliyetli krediler sağlar vs.

Amerikan Ekonomisi Üzerinde Devlet Kontrolü

Ekonomiyi şekillendiren çoğu kararı tüketiciler ve üreticiler alırken, hükümet faaliyetlerinin ABD ekonomisi üzerinde en az dört alanda güçlü bir etkisi vardır.

1) Devletin İstikrar ve Büyümede Efektif Rolü

Belki de en önemlisi, federal hükümet, istikrarlı büyümeyi, yüksek istihdam seviyelerini ve fiyat istikrarını korumaya çalışarak ekonomik faaliyetin genel hızına rehberlik eder. Harcama ve vergi oranlarını ayarlayarak (mali politika) veya para arzını yöneterek ve kredi kullanımını kontrol ederek (para politikası), ekonominin büyüme oranını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir.

1930 Büyük Buhran’ın Etkisi

1930’ların Büyük Buhranı’nı takip eden uzun yıllar boyunca, durgunluklar -yavaş ekonomik büyüme ve yüksek işsizlik dönemleri- en büyük ekonomik tehditler olarak görüldü. Durgunluk tehlikesi en ciddi göründüğünde, hükümet, tüketicilerin daha fazla harcama yapması için kendisini ağır bir şekilde harcayarak veya vergileri azaltarak ve daha fazla harcamayı teşvik eden para arzında hızlı büyümeyi teşvik ederek ekonomiyi güçlendirmeye çalıştı. 1970’lerde, özellikle enerji için önemli fiyat artışları, güçlü bir enflasyon korkusu yarattı (fiyatlar genel düzeyindeki artışlar = enflasyon).  Sonuç olarak, hükümet liderleri harcamaları sınırlandırarak, vergi indirimlerine direnerek ve para arzındaki büyümeyi dizginleyerek durgunlukla mücadele etmekten çok enflasyonu kontrol etmeye odaklanmaya başladılar.

Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için en iyi araçlar hakkındaki fikirler 1960’lar ve 1990’lar arasında önemli ölçüde değişti. 1960’larda hükümetin maliye politikasına, yani ekonomiyi etkilemek için hükümet gelirlerinin etkisine büyük inancı vardı. Harcamalar ve vergiler başkan ve Kongre tarafından kontrol edildiğinden, bu seçilmiş yetkililer ekonominin yönlendirilmesinde öncü rol oynadılar. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve devasa hükümet açıkları dönemi, ekonomik faaliyetin genel hızını düzenlemenin bir aracı olarak maliye politikasına olan güveni zayıflattı. Bunun yerine, neoliberal dönemde finansalizasyonla beraber faiz oranları gibi finansal araçlar aracılığıyla ülkenin para arzını kontrol eden neoliberal para politikası giderek artan bir önem kazandı. Para politikası, Federal Rezerv Kurulu olarak bilinen ülkenin merkez bankası tarafından yönetilir.

2) ABD Ekonomisinde Hükûmetin Düzenleme ve Kontrol İşlevi

ABD federal hükümeti, özel teşebbüsü çeşitli şekillerde düzenler. Yönetmelik iki genel kategoriye ayrılır. Ekonomik düzenleme, doğrudan veya dolaylı olarak fiyatları kontrol etmeye çalışır. Geleneksel olarak hükümet, elektrik hizmetleri gibi tekellerin fiyatları makul karlar sağlayacak seviyenin ötesine yükseltmesini önlemeye çalıştı. Zaman zaman, hükümet ekonomik kontrolü diğer endüstri türlerine de genişletti. Büyük Buhran’ı takip eden yıllarda, hızla değişen arz ve talebe yanıt olarak çılgınca dalgalanma eğiliminde olan tarımsal ürünlerin fiyatlarını istikrara kavuşturmak için karmaşık bir sistem tasarladı.

Bir başka ekonomik düzenleme biçimi olan antitröst yasası, doğrudan düzenlemeye gerek kalmaması için piyasa güçlerini güçlendirmeye çalışır. Hükümet – ve bazen özel taraflar – rekabeti gereksiz yere sınırlayacak uygulamaları veya birleşmeleri yasaklamak için antitröst yasasını kullandı.

Hükümet ayrıca, halkın sağlık ve güvenliğini korumak veya temiz ve sağlıklı bir çevreyi sürdürmek gibi sosyal hedeflere ulaşmak için özel şirketler üzerinde kontrol uygular. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, örneğin zararlı ilaçları yasaklar; İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, çalışanları işlerinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden korur; ve Çevre Koruma Ajansı su ve hava kirliliğini kontrol altına almaya çalışır.

3) Amerikan Ekonomisinde Devletin Doğrudan Rolleri

Amerika’da her hükümet düzeyi birçok doğrudan hizmet sağlar. Örneğin federal hükümet, ulusal savunmadan sorumludur, genellikle yeni ürünlerin geliştirilmesine yol açan araştırmaları destekler, uzay araştırmaları yürütür ve işçilerin işyeri becerilerini geliştirmelerine ve iş bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda program yürütür. Devlet harcamalarının yerel ve bölgesel ekonomiler üzerinde ve hatta ekonomik faaliyetin genel hızı üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Bu arada eyalet hükümetleri, çoğu otoyolun yapımından ve bakımından sorumludur. Eyalet, ilçe veya şehir hükümetleri, devlet okullarının finansmanında ve işletilmesinde öncü rol oynamaktadır. Yerel yönetimler öncelikle polis ve yangından korunmadan sorumludur. Federal kararlar genellikle en büyük ekonomik etkiye sahip olsa da, bu alanların her birinde hükümet harcamaları yerel ve bölgesel ekonomileri de etkileyebilir.

Genel olarak, federal, eyalet ve yerel harcamalar henüz 1997’de gayri safi yurtiçi hasılanın neredeyse yüzde 18’ini oluşturuyordu.

4) Amerikan Ekonomisinde Devletin Doğrudan Yardımları

Devlet ayrıca işletmelere ve bireylere birçok türde yardım sağlar. Küçük işletmelere düşük faizli krediler ve teknik yardım sunar ve öğrencilerin üniversiteye gitmelerine yardımcı olmak için kredi sağlar. Devlet destekli işletmeler, kredi verenlerden ev ipotekleri satın alır ve bunları yatırımcılar tarafından alınıp satılabilen menkul kıymetlere dönüştürür, böylece ev kredisini teşvik eder. Hükümet ayrıca ihracatı aktif olarak teşvik eder ve yabancı ülkelerin ithalatı kısıtlayan ticaret engellerini korumasını engellemeye çalışır.

Devlet, kendilerine yeterince bakamayan bireyleri destekler. İşverenler ve çalışanlar üzerinden alınan bir vergiyle finanse edilen Sosyal Güvenlik, Amerikalıların emeklilik gelirinin en büyük bölümünü oluşturuyor. Medicare programı, yaşlıların tıbbi masraflarının çoğunu karşılar. Medicaid programı, düşük gelirli aileler için tıbbi bakımı finanse etmektedir. Birçok eyalette hükümet, akıl hastası veya ağır engelli insanlar için kurumlar bulundurur. Federal hükümet, yoksul ailelerin yiyecek almasına yardımcı olmak için Gıda Pulları sağlar ve federal ve eyalet hükümetleri, çocukları olan düşük gelirli ebeveynleri desteklemek için ortaklaşa refah hibeleri sağlar.

Sosyal Güvenlik de dahil olmak üzere bu programların birçoğunun kökleri, 1933’ten 1945’e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Franklin D. Roosevelt’in “New Deal” programlarına kadar uzanır. Roosevelt’in reformlarının anahtarı, yoksulluğun genellikle sosyal ve başarısız kişisel ahlaktan ziyade ekonomik nedenler. Bu görüş, kökleri New England Püritenizminde yatan, başarının Tanrı’nın lütfunun bir işareti, başarısızlığın ise Tanrı’nın hoşnutsuzluğunun bir işareti olduğu şeklindeki yaygın bir görüşü reddediyordu. Bu, Amerikan sosyal ve ekonomik düşüncesinde önemli bir dönüşümdü. Bununla birlikte, bugün bile, eski kavramların yankıları, özellikle refah olmak üzere belirli konular etrafındaki tartışmalarda hala duyulmaktadır.

Medicare ve Medicaid dahil olmak üzere bireyler ve aileler için birçok başka yardım programı 1960’larda Başkan Lyndon Johnson’ın (1963-1969) “Yoksulluğa Karşı Savaş” sırasında başlatıldı. Bu programlardan bazıları 1990’larda mali zorluklarla karşılaşmış ve çeşitli reformlar önerilmiş olsa da, bunlar ABD’nin her iki büyük siyasi partisinden de güçlü destek almaya devam etmiştir. Ancak eleştirmenler, işsiz ancak sağlıklı bireylere refah sağlamanın sorunları çözmekten ziyade aslında bağımlılık yarattığını savundu. 1996 yılında Bill Clinton (1993-2001) döneminde yürürlüğe giren refah reformu yasası, insanların yardım alma koşulu olarak çalışmasını şart koşuyor ve bireylerin ne kadar süreyle ödeme alabilecekleri konusunda sınırlamalar getiriyor.

Amerika’da Yoksulluk ve Eşitsizlik

ABD’de her şeye rağmen yoksulluğun devam etmesi, Amerikan rüyasına olan inançları gölgeliyor. 1998’de tüm Afrikalı-Amerikalıların dörtte birinden fazlası (yüzde 26,1) yoksulluk içinde yaşıyordu. Bazı araştırmacılar, gelirleri resmi yoksulluk seviyesinin üzerinde olan ailelerin bile bazen aç kaldıklarını, barınma, tıbbi bakım ve giyim gibi şeyleri ödemek için yiyecek kıtlığı çektiklerini iddia ediyor. Yine bazı araştırmacılar, yoksulluk düzeyindeki insanların bazen gündelik işlerden ve ekonominin “yeraltı” sektöründen nakit gelir elde ettiğini ve bunun resmi istatistiklerde hiçbir zaman kaydedilmediğine dikkat çekiyor. Her halükarda, Amerikan ekonomik sisteminin ödüllerini adil olarak dağıtmadığı açıktır. Washington merkezli bir araştırma kuruluşu olan Ekonomik Politika Enstitüsü’ne göre, 1997’de Amerikan ailelerinin en zengin beşte biri ülke gelirinin yüzde 47,2’sini oluşturuyordu. Buna karşılık, en yoksul beşte biri ulusun gelirinin yalnızca yüzde 4,2’sini kazandı ve en yoksul yüzde 40, gelirin yalnızca yüzde 14’ünü oluşturuyordu. Bu oranlar günümüzde oldukça dramatik bir şekilde artış göstermiş ve son daha adaletsiz bir hale bürünmüştür. Amerika’da en fakir %40’lık dilimle en zengin %20’lik dilim arasındaki gelir adaletsizliği üçüncü dünya ülkelerinden bile yüksektir, en zengin %0,001’in ilk %20’lik dilimin geri kalanından farkı da oldukça yüksektir. Ancak bu oranlar bu yazının kapsamında olmayıp ayrı bir yazı konusudur.

Hasan Yılmaz

Konuk Yazarlar

Turkau konuk yazarların çalışmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu