İngilizce Okuma Metinleri ve Kelime Çalışmaları

Yeni başlayanlar ve orta seviyedekiler için çevrimiçi ve ücretsiz İngilizce okuma ve anlama metinleri. İngilizce okuma becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız İngilizce okuma etkinlikleri yapmak çok önemlidir. İngilizce okuma etkinlikleri, hem kelime dağarcığınızı hem de gramer ve kelime düzeni anlayışınızı geliştirecektir. Bu bölüm, okumanız için farklı konularda İngilizce Okuma Metinleri ve Kelime Çalışmaları içermektedir. Kelime anlamları için dictionary.cambridge.org/tr ve Tureng.com adreslerini kullanabilirsiniz.

✦✦✦


✱ İngilizce Başlangıç ​​A1 Okuma Parçaları ✱

✦✦✦

Ingilizce A1 Okuma Parcasi The Hare and the Tortoise

✦✦✦

My Neighborhood

My neighborhood is very peaceful and quiet. It is a new neighborhood, and there are a lot of big houses and some apartment buildings. The streets are very clean, and there aren’t many cars. My school is near my house. I can walk there in 10 minutes.

Mahallem çok huzurlu ve sessizdir. Yeni bir mahalle ve bir sürü büyük ev ve bazı apartmanlar var. Sokaklar çok temiz ve fazla araba yok. Okulum evime yakın. 10 dakikada oraya yürüyebilirim.
 • Neighborhood: Komşu
 • Walk: Yürümek

There’s also a park, which has a small playground for children and a large field. I like to play baseball there with my friends after school. All of the houses have a small front yard but big back yards. Most of my neighbors have a swimming pool, and some even have a trampoline!

Çocuklar için küçük bir oyun alanı ve geniş bir alanı olan bir park da bulunmaktadır. Okuldan sonra arkadaşlarımla orada beyzbol oynamayı severim. Bütün evlerin ön bahçeleri küçük ama arka bahçeleri büyük. Komşularımın çoğunda yüzme havuzu var ve hatta bazılarında trambolin var!
 • playground: oyun alanı
 • field: alan
 • yard: avlu, bahçeli

Everyone has a flower garden, and in the spring, it is very beautiful. My road is called Maple Road. It is not in the city. It’s in the suburbs. There aren’t any restaurants, bars or cinemas on my road. But, if you go to Main street, you can find a lot of things to do. My favorite store is there. It’s called Knick-Knack, and they sell everything you can imagine.

Herkesin bir çiçek bahçesi vardır ve ilkbaharda çok güzeldir. Benim yolumun adı Maple (Akçaağaç) Yolu’dur. Şehrin içinde değil. Kenar mahallelerdedir. Yolumda restoran, bar veya sinema yok. Ama ana caddeye giderseniz yapacak çok şey bulabilirsiniz. En sevdiğim mağaza oradadır. Adı Knick-Knack ve aklınıza gelebilecek her şeyi satıyorlar.
 • spring: ilkbahar
 • suburb: kenar mahalle
 • everything you can imagine: hayal edebileceğiniz her şey

I like my neighborhood because it is very safe. There is no crime, and all of my neighbors take care of each other. The police station is next to the school, which is very nice. However, the hospital is quite far. It is in the city, and we have to drive 30 minutes to get there.

Mahallemi seviyorum çünkü çok güvenli. Suç yok ve tüm komşularım birbirine bakıyor. Polis karakolu okulun yanında, ki bu çok güzel. Ancak hastane oldukça uzak. Şehirde ve oraya varmak için 30 dakika araba kullanmamız gerekiyor.
 • safe: güvenli
 • crime: suç
 • quite: oldukça

My friends live near me, and we often meet up to play or just talk. We love playing hockey in the street because there isn’t any traffic. I think I am lucky to live in my neighborhood.

Arkadaşlarım yakınımda yaşıyor ve sık sık oyun oynamak ya da sadece konuşmak için buluşuyoruz. Trafik olmadığı için sokakta hokey oynamayı seviyoruz. Mahallemde yaşadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum.
 • near: yakın
 • just: sadece
 • lucky: şanslı

Okuma Metni Kaynağı: https://test-english.com/reading/a1/neighborhood-reading-test/


✦✦✦

✱ İngilizce Orta Seviye A2 Okuma Parçaları ✱

✦✦✦

Ingilizce Orta Seviye A2 Okuma Parcasi Choosing a Conference Venue


✦✦✦

✱ İngilizce Orta Seviye B1 Okuma Parçaları ✱

The Taj Mahal

The Taj Mahal is a famous mausoleum next to the river Yamuna in the Indian city of Agra. A mausoleum is a building where people bury the dead. The name Taj Mahal means ‘the crown of palaces’.

(Çevirisi: Tac Mahal, Hindistan’ın Agra şehrinde, Yamuna nehrinin yanında bulunan ünlü bir türbedir. Türbe, insanların ölüleri gömdüğü bir yapıdır. Tac Mahal ismi ‘sarayların tacı’ anlamına gelir.)
 • Mausoleum: Anıtkabir, ölülerin gömüldüğü bina
 • River: Nehir, ırmak
 • Bury: Gömmek, defnetmek
 • Crown: Taç, zirve, üst

The most famous part of the Taj Mahal is the large white dome in the centre. It is 35 metres high and is surrounded by four smaller domes. The rooms inside the building are decorated with beautiful archways and precious stones in the walls. The buildings are surrounded by gardens with pathways, pools, fountains and green gardens.

(Çevirisi: Tac Mahal’in en ünlü kısmı, merkezdeki büyük beyaz kubbedir. 35 metre yüksekliğindedir ve dört küçük kubbe ile çevrilidir. Binanın içindeki odalar birbirinden güzel kemerler ve duvarlarda değerli taşlarla süslenmiştir. Binalar, patikaları, havuzları, çeşmeleri ve yeşil bahçeleri olan bahçelerle çevrilidir.)
 • Dome: Kubbe
 • Surrounded: Çevrelenmek, kuşatılmak
 • Archway: Bir kemer tarafından oluşturulan bir giriş veya geçit
 • Precious stones: Değerli taşlar
 • Pathway: Patika
 • Pool: Havuz
 • Fountain: Çeşme, fıskiye

The construction of the Taj Mahal began in 1632 and finished in 1653. It was built with materials from all over India and Asia, but the main material is white marble. Historians believe that the materials were transported by over 1,000 elephants for the construction.

(Çevirisi: Tac Mahal’in inşaatı 1632’de başladı ve 1653’te bitti. Hindistan ve Asya’nın her yerinden gelen malzemelerle inşa edilmiş, ancak ana malzeme beyaz mermerdir. Tarihçiler, malzemelerin inşaat için 1000’den fazla fil tarafından taşındığına inanıyor.)
 • Construction: İnşa etme, yapma
 • All over: Her tarafta, her yerde
 • Marble: Mermer
 • Believe: İnanmak, itimat etmek, güvenmek
 • Transported: Taşınmak
 • Transport: Taşıma, nakil

The emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a burial place for his wife, Mumtaz Mahal. According to legend, he wanted to build another Taj Mahal in black on the other side of the river, but this never happened. During the Indian Rebellion of 1857, many parts of the Taj Mahal were damaged by British soldiers, who took some of the precious stones from its walls. Over the years, the Taj Mahal has suffered from environmental damage, and there have been many government attempts to conserve its beauty.

(Çevirisi: İmparator Şah Cihan, eşi Mümtaz Mahal için Tac Mahal’i mezar yeri olarak inşa etti. Efsaneye göre nehrin diğer yakasına siyah bir Tac Mahal daha inşa etmek istemiş ama bu asla gerçekleşmemiş. 1857 Hint İsyanı sırasında, Tac Mahal’in birçok kısmı, duvarlarından değerli taşların bir kısmını alan İngiliz askerleri tarafından hasar gördü. Yıllar geçtikçe, Tac Mahal çevresel hasardan zarar gördü ve güzelliğini korumak için birçok hükümet girişimi oldu.)
 • Burial: Defin
 • Burial place: Mezar, defin yeri
 • Legend: Efsane, destan
 • Other side of: Bir şeyin diğer yanı
 • Rebellion: İsyan, ayaklanma
 • Damage: Zarar vermek
 • Precious: Çok önemli, değerli, emsalsiz
 • Over the years: Yıllar geçtikçe, yıllar sonra
 • Suffered: Muzdarip, acı çekmek
 • Environmental: Çevresel
 • Attempt: Teşebbüs, girişim
 • Conserve: Koruma, muhafaza
 • Beauty: Güzellik

The Taj Mahal is one of India’s most famous landmarks. There are millions of visitors to the mausoleum every year. The Taj Mahal is almost always included in lists of famous buildings to visit and is considered one of the New Seven Wonders of the World. It is also a UNESCO World Heritage Site.

(Çevirisi: Tac Mahal, Hindistan’ın en ünlü simge yapılarından biridir. Türbeye her yıl milyonlarca ziyaretçi geliyor. Tac Mahal, neredeyse her zaman ziyaret edilecek ünlü bina listelerinde yer alır ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir.)
 • Landmark: Nirengi noktası, belirgin özelliği olan bina
 • Mausoleum: Anıtkabir, anıtmezar, mozole
 • Include: İçermek, kapsamak
 • Considered one of the: Biri olarak kabul edilir

 

Okuma Metni Kaynağı: learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/encyclopedia-entry 

✦✦✦


✦✦✦

✱ İngilizce Üst Orta B2 Okuma Parçaları ✱

✦✦✦

Cultural Expectations and Leadership

Gabriela worked for a multinational company as a successful project manager in Brazil and was transferred to manage a team in Sweden. She was excited about her new role but soon realised that managing her new team would be a challenge.

Çeviri: Gabriela, çok uluslu bir şirkette Brezilya’da başarılı bir proje yöneticisi olarak çalıştı ve İsveç’te bir ekibi yönetmek üzere transfer edildi. Yeni rolü için heyecanlıydı ama kısa süre sonra yeni ekibini yönetmenin zorlu olacağını anladı.
 • Soon: Aynı anda veya çok kısa bir süre sonra.
 • Challenge: Başarılı bir şekilde yapılması için büyük zihinsel veya fiziksel çaba gerektiren.
 • Realise: Farkına varıp anlamak.

Despite their friendliness, Gabriela didn’t feel respected as a leader. Her new staff would question her proposals openly in meetings, and when she gave them instructions on how to carry out a task, they would often go about it in their own way without checking with her. When she announced her decisions on the project, they would continue giving their opinions as if it was still up for discussion.

Çeviri: Arkadaş canlısı olmalarına rağmen Gabriela bir lider olarak saygı duyulduğunu hissetmiyordu. Yeni personeli, önerilerini toplantılarda açıkça sorgulardı ve onlara bir görevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda talimatlar verdiğinde, genellikle ona danışmadan kendi yollarıyla giderdi. Projeyle ilgili kararlarını açıklarken, hala tartışmaya açıkmış gibi fikirlerini söylemeye devam edeceklerdi.
 • Friendliness: Dostane, arkadaş canlısı
 • Respect: Saygı
 • Proposal: Öneri
 • instructions: Talimatlar
 • Announce: Duyurmak, anons
 • Opinion: Kanaat, görüş
 • Discussion: Tartışma
 • As if it was still up for discussion: Sanki hâlâ tartışılıyormuş gibi

After weeks of frustration, Gabriela emailed her Swedish manager about the issues she was facing with her team. Her manager simply asked her if she felt her team was still performing, and what she thought would help her better collaborate with her team members. Gabriela found her manager vague and didn’t feel as if he was managing the situation satisfactorily.

Çeviri: Haftalarca süren hayal kırıklığından sonra Gabriela, İsveçli menajerine ekibiyle karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında e-posta gönderdi. Menajeri ona sadece ekibinin hala performans gösterdiğini hissedip hissetmediğini ve ekip üyeleriyle daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olacağını düşündüğünü sordu. Gabriela yöneticisini belirsiz buldu ve durumu tatmin edici bir şekilde yönetiyormuş gibi hissetmiyordu.
 • Frustration: Hayal kırıklığı
 • Issue: Konu
 • Thought: Düşünce
 • Collaborate: Birlikte çalışmak, iş birliği yapmak, ortak çalışmak
 • Vague: Belirsiz, bulanık, flu
 • Situation: Hâl, durum, vaziyet, keyfiyet
 • Satisfactorily: Tatminkâr, memnuniyet verici

What Gabriela was experiencing was a cultural clash in expectations. She was used to a more hierarchical framework where the team leader and manager took control and gave specific instructions on how things were to be done.

Çeviri: Gabriela’nın yaşadığı şey beklentilerde kültürel bir çatışmaydı. Takım lideri ve menajerin kontrolü ele aldığı ve işlerin nasıl yapılacağına dair özel talimatlar verdiği daha hiyerarşik bir çerçeveye alışkındı.
 • Experiencing: Yaşıyor
 • Expectation: Umut
 • Gave: ‘Vermek’ fiilinin ikinci hâli

This more directive management style worked well for her and her team in Brazil but did not transfer well to her new team in Sweden, who were more used to a flatter hierarchy where decision making was more democratic. When Gabriela took the issue to her Swedish manager, rather than stepping in with directions about what to do, her manager took on the role of coach and focused on getting her to come up with her own solutions instead.

Çeviri: Bu daha direktif yönetim tarzı, kendisi ve Brezilya’daki ekibi için iyi çalıştı, ancak karar vermenin daha demokratik olduğu daha düz bir hiyerarşiye daha alışkın olan İsveç’teki yeni ekibine iyi transfer olmadı. Gabriela konuyu İsveçli yöneticisine götürdüğünde, ne yapılacağına dair talimatlara adım atmak yerine, yöneticisi koç rolünü üstlendi ve bunun yerine kendi çözümlerini bulmasını sağlamaya odaklandı.
 • Flatter: (Birincil anlamı pohpohlamak fakat metinde bu anlamda kullanılmıyor) Yassı
 • Rather than: Ziyade
 • Instead: -In yerine

Dutch social psychologist Geert Hofstede uses the concept of ‘power distance’ to describe how power is distributed and how hierarchy is perceived in different cultures. In her previous work environment, Gabriela was used to a high power distance culture where power and authority are respected and everyone has their rightful place.

Çeviri: Hollandalı sosyal psikolog Geert Hofstede, gücün nasıl dağıtıldığını ve farklı kültürlerde hiyerarşinin nasıl algılandığını açıklamak için “güç(yetki) mesafesi” kavramını kullanır. Gabriela, önceki çalışma ortamında, güce ve otoriteye saygı duyulan ve herkesin hak ettiği yere sahip olduğu yüksek güç mesafesi kültürüne alışmıştı.
 • Distance: Mesafe
 • Perceive: Algılamak
 • Environment: Çevre, çalışılan çevre
 • Rightful: Meşru, yasal

In such a culture, leaders make the big decisions and are not often challenged. Her Swedish team, however, were used to working in a low power distance culture where subordinates often work together with their bosses to find solutions and make decisions. Here, leaders act as coaches or mentors who encourage independent thought and expect to be challenged.

Çeviri: Böyle bir kültürde liderler büyük kararlar alırlar ve çoğu zaman zorlanmazlar. Ancak İsveçli ekibi, astların genellikle patronlarıyla birlikte çözümler bulmak ve karar vermek için birlikte çalıştığı düşük yetki mesafesi kültüründe çalışmaya alışmıştı. Burada liderler, bağımsız düşünceyi teşvik eden ve meydan okunmayı bekleyen koçlar veya akıl hocaları olarak hareket ederler.
 • However: ancak
 • Distance: mesafe
 • Subordinate: ast
 • Decisions: karar
 • Mentor: akıl hocası
 • Encourage: teşvik etmek
 • Expect: ummak

When Gabriela became aware of the cultural differences between her and her team, she took the initiative to have an open conversation with them about their feelings about her leadership. Pleased to be asked for their thoughts, Gabriela’s team openly expressed that they were not used to being told what to do. They enjoyed having more room for initiative and creative freedom.

Çeviri: Gabriela, kendisi ve ekibi arasındaki kültürel farklılıkların farkına vardığında, liderliği hakkındaki duyguları hakkında onlarla açık bir konuşma yapmak için inisiyatif aldı. Düşüncelerinin sorulmasından memnun olan Gabriela’nın ekibi, ne yapmaları gerektiğinin kendilerine söylenmesine alışık olmadıklarını açıkça ifade ettiler. İnisiyatif ve yaratıcı özgürlük için daha fazla alana sahip olmaktan keyif aldılar.
 • Became: Haline gelmek
 • Aware: Bir şeyin farkında olmak, farkına varmak
 • Initiative: İnsiyatif, girişim
 • Conversation: Konuşma, sohbet
 • Feeling: His, duygu
 • Pleased: Mutlu, memnun, mesut, tatmin olmuş
 • Expressed: İfade etmek

When she told her team exactly what she needed them to do, they felt that she didn’t trust them to do their job well. They realised that Gabriela was taking it personally when they tried to challenge or make changes to her decisions, and were able to explain that it was how they’d always worked.

Çeviri: Ekibine tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylediğinde, işlerini iyi yapacaklarına güvenmediklerini hissettiler. Gabriela’nın kararlarına meydan okumaya veya kararlarında değişiklik yapmaya çalıştıklarında bunu kişisel olarak aldığını fark ettiler ve her zaman böyle çalıştıklarını açıklayabildiler.
 • Exactly: Tam olarak
 • They felt: Hissettiler
 • Trust: Güvenmek
 • They realised that: Anladılar ki
 • Decision: Karar
 • Explain: Açıklamak

With a better understanding of the underlying reasons behind each other’s behaviour, Gabriela and her team were able to adapt their way of working. Gabriela was then able to make adjustments to her management style so as to better fit the expectations of her team and more effectively motivate her team to achieve their goals.

Çeviri: Birbirlerinin davranışlarının altında yatan nedenleri daha iyi anlayan Gabriela ve ekibi, çalışma şekillerini uyarlamayı başardılar. Gabriela daha sonra ekibinin beklentilerine daha iyi uyması ve ekibini hedeflerine ulaşmak için daha etkin bir şekilde motive etmesi için yönetim tarzında ayarlamalar yapabildi.
 • Underlying: Gerçek, altında yatan,
 • Reason: Neden, sebep
 • Behaviour: Davranış
 • Adjustment: Ayarlama
 • Expectation: Bekleme, umma
 • Achieve: Başarma

Okuma Metni Kaynağı: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2/cultural-expectations-and-leadership

✦✦✦


✱ İngilizce Gelişmiş C1 Okuma Parçaları ✱

Horror Film Clichés

Since almost the beginning of cinema, we have had scary films. Here are some of the most used, and perhaps abused, clichés in horror films: No matter what kind of house it is, the basement is a scary place in horror films. Horror films love uninhabited places. This could be an abandoned hospital, a scary empty house or a ghost town. 

Neredeyse sinemanın başlangıcından beri korku filmlerimiz oldu. İşte korku filmlerinde en çok kullanılan ve belki de kötüye kullanılan klişelerden bazıları: Ne tür bir ev olursa olsun, bodrum korku filmlerinde korkutucu bir yerdir. Korku filmleri ıssız yerleri sever. Burası terk edilmiş bir hastane, korkunç boş bir ev ya da hayalet bir kasaba olabilir.
 • almost: neredeyse
 • scary: korkutucu
 • perhaps: belki
 • basement: bodrum
 • uninhabited: ıssız, oturulmayan, boş
 • abandoned: terkedilmiş
 • ghost: hayalet

In older horror films, when protagonists were in desperation, it was difficult or impossible for them to call for help or call the police. Mobile phones have made that situation a bit less believable now. What’s the solution to maintain suspense? No phone coverage! If you’re a hero in a horror film, it’s almost certain that at a key moment, just when you absolutely need to call for help, you will not have any coverage at all. Or your phone battery will die just as you are making the call. Or both.

Eski korku filmlerinde, kahramanlar çaresizlik içindeyken, yardım çağırmaları ya da polisi aramaları zor ya da imkansızdı. Cep telefonları bu durumu şimdi biraz daha az inandırıcı hale getirdi. Gerginliği korumak için çözüm nedir? Telefon çekmiyordu. Eğer bir korku filminin kahramanıysanız, önemli bir anda, kesinlikle yardım çağırmanız gerektiğinde, hiç bir kapsama sahip olmayacağınız neredeyse kesindir. Yoksa telefon bataryanız siz arama yaptığınız anda ölür. Ya da her ikisi.
 • protagonist: oyun/film ve hikayedeki baş karakter
 • situation: durum
 • phone coverage: telefon kapsama alanı

The hero has been driving for hours. It’s night-time and it’s beginning to rain. Suddenly he sees a person on the side of the road. In horror films, giving anybody a ride is asking for trouble. The hero always does it, and it always ends badly.

Kahraman saatlerdir araba kullanıyordur. Gece olmuştur ve yağmur yağmaya başlamıştır. Aniden yol kenarında bir insan görür. Korku filmlerinde, birini arabayla gezdirmek bela istemektir. Kahraman her zaman yapar ve her zaman kötü biter.
 • suddenly: aniden
 • trouble: dert, bela, sorun

Okuma Metni Kaynağı: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1/horror-film-cliches

✦✦✦

Ingilizce c1 Okuma Metinleri The Contient of Australia
İngilizce c1 Okuma Metinleri – The Contient of Australia

Okuma Metni Kaynağı: https://www.esolcourses.com/content/reading/advanced/graded-readers/australia.html 


Bugün milyonlarca insan İngilizcesini geliştirmek istiyor ancak en iyi metinleri bulmak zor. Yukarıdaki İngilizce metinler, İngilizce okuma kabiliyetinizi geliştirmeniz ve ilerlemeniz hakkında size anında bir değerlendirme sunarken gelişmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu