Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki Fark Nedir?

Ekonomik büyüme, milli gelirde / milli üretimde artış anlamına gelirken; ekonomik kalkınma, yaşam kalitesinde ve yaşam standartlarında (örn. okuryazarlık, yaşam beklentisi ve sağlık bakımı ölçüleri gibi) bir iyileşme anlamına gelir.

Normal şartlar altında, ekonomik büyümenin daha fazla ekonomik kalkınmayı sağlamasını bekleriz. Teorik olarak daha yüksek reel GSYİH, sağlık hizmetleri ve eğitime daha fazla harcanmasını sağlar. Ancak doğrusal bir bağlantı garanti edilmez. Ekonomik büyümenin gelirleri, küçük, zengin bir seçkinler tarafından heba edilebilir veya alıkonulabilir.

 • Ekonomik büyüme, Reel GSYİH’daki (gerçek çıktı) artışı ölçer. GSYİH, milli gelir / ulusal çıktı ve ulusal harcamaların bir ölçüsüdür. Temel olarak bir ekonomide üretilen toplam mal ve hizmet hacmini ölçer.
 • Ekonomik kalkınma, kişi başına GSYİH’den daha geniş bir istatistik yelpazesine bakıyor. Kalkınma, insanların gerçekte nasıl etkilendiğiyle ilgilidir.

Ekonomik kalkınmanın bazı kıstasları:

 • Kişi başına gerçek gelir – kişi başına GSYİH,
 • Okuryazarlık seviyeleri ve eğitim standartları
 • Sağlık hizmeti seviyeleri, ör. 1000 kişiye düşen doktor sayısı
 • Konut kalitesi ve bulunabilirliği
 • Çevre standartlarının seviyeleri
 • Yaşam beklentisi.

Kalkınma ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı. İlk doğduğu zamanlarda kalkınma ekonomisi büyüme ekonomisi ile güçlü bir ilişkiye sahip olarak görülmesine rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ayrı bir çalışma alanı olarak öne çıkmaya başladı. Sıradan konuşmalarda ve ekranlardaki tartışmalarda, insanlar bu iki tabiri birbirinin yerine kullanırlar. Ancak iktisadi açıdan, ekonomik kalkınmanın ekonomik büyüme ile aynı olmadığı kabul edilir.

Örnekler:

 • Ekonomik büyüme, eğitime daha fazla para harcanmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, büyüme gelirinin eğitim standartlarını iyileştirmek için kullanılacağına dair hiçbir garanti yoktur.
 • Ekonomik büyüme aslında çevreye ve insanların yaşam standartlarına zarar verebilir. Örneğin, daha yüksek çıktı daha fazla kirliliğe neden olabilir. Daha yüksek büyüme ormanların kesilmesini gerektiriyorsa – bunun uzun vadede olumsuz çevresel sonuçları olabilir.
 • Ekonomik kalkınma, altyapı ve ulaşımda iyileştirmeler gerektirecektir. Bu, ekonomik büyümede gerçekleşmeyebilir.
 • Ekonomik büyüme, nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesine fayda sağlayabilir. Örneğin, bir ülke daha fazla petrol üretiyorsa, GSYİH’da bir artış görecektir. Bununla birlikte, bu petrolün sadece bir firmaya ait olması mümkündür ve bu nedenle, ortalama bir işçi gerçekten fayda sağlamaz.
 • Bir ülke daha yüksek GSYİH görebilir, ancak büyümenin faydaları politikacıların banka hesaplarına sifonlanabilir.
 • Toksik kimyasallar üretmek, reel GSYİH’da bir artışa yol açacaktır. Bununla birlikte, uygun düzenleme olmadan çevre ve sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu, büyümenin birçokları için yaşam standartlarında düşüşe neden olduğu bir örnektir.
 • Devlete ait bir endüstri üretimi arttırırsa, bu GSYİH’daki artışa yansır. Bununla birlikte, çıktı kimse tarafından kullanılmazsa, o zaman yaşam standartlarında gerçek bir artışa neden olmaz.
 •  Bir ülke askeri mallara daha fazla harcama yaparak GSYİH’yı artırabilir. Bununla birlikte, eğer bu sağlık hizmetleri ve eğitim pahasına olursa, daha düşük yaşam standartlarına yol açabilir.

Ekonomik kalkınma kavramı, ekonomik büyüme kavramından daha geniştir.

 • Ekonomik büyüme, bir ülkenin kişi başına gelirinde bir artış anlamına gelir. “Ekonomik büyüme, nüfusunda ve kişi başına düşen ürünlerde sürekli bir artış olarak tanımlanabilir.”
 • Ekonomik kalkınma, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısında iyileştirici değişiklikler anlamına gelir. Bu tanımlardan, ekonomik kalkınmanın bir ülkenin sosyal, politik ve kültürel kalkınmasını kapsadığı anlaşılmaktadır.

Ekonomik kalkınmayı ölçmek, GSYİH’yı ölçmek kadar kesin değildir çünkü ölçüme hangi faktörlerin dahil edildiğine bağlıdır. Dolayısıyla ekonomik büyüme nicel bir kavram iken, ekonomik kalkınma nitel bir kavramdır.

Ekonomik kalkınma, “milli gelirin büyümesini teşvik ederek toplumun ekonomik refahının artmasına yol açan bir ülkenin mevcut kaynaklarının kullanım derecesinin artırılması ve verimliliğinin artırılması süreci” olarak tanımlanabilir.

Özetle:

 • Ekonomik Büyüme = Kişi başına gelirdeki artış > nicel bir ifade.
 • Ekonomik Kalkınma = Kişi başına düşen üretimdeki artış + kitlelerin refahı > nitel bir ifade.

Dolayısıyla ekonomik büyüme ülkelerin ekonomik kalkınması için gerekli bir koşul olabilir, ancak yeterli bir koşul değildir.

Kaynaklar

 • Akash Choudhury, “Differences between Economic Growth and Economic Development”
 • https://www.economicshelp.org/blog/1187/development/economic-growth-and-development/

Selin Ulusoy

İÜ İktisat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu